این مرحله از تولید در کیفیت محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد به گونهای که اگر دو سر لوله نسبت بهم انحراف داشته باشد، باعث لنگی در هنگام کارکرد رولیک شده و خرابی زود هنگام بیرینگ را به دنبال خواهد داشت؛ ولی این مرحله از تولید توسط دستگاه مخصوص انجام میشود، مزیت مهم این دستگاه، ماشینکاری همزمان دو سر لوله با دقت و سرعت بسیار زیاد میباشد.

YONAR DAMIR • HEAD BORING

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

دقت برشکاری

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

220 – 1600 mm

400 number

± 0.5 mm

YONAR DAMIR • PRODUCTION LINE

برش لوله

ماشینکاری انتهای لوله

دستگاه جوش

دستگاه خارزنی محور

دستگاه چاک زنی محور

دستگاه مونتاژ نهایی

All Rights Reserved For Yonar Damir ©   |   Powered By ToranjStudio

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

220 – 1600 mm

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

 400 number

دقت  ماشینکاری

 ± 0.5 mm