کنترل های انجام یافته در طی مراحل تولید شامل ۳ بخش می باشد:

YONAR DAMIR • QC

۱-  کنترل های مواد اولیه

۲-  کنترل های حین تولید:

 • کنترل های ابعادی (مطابق با استاندارد DIN 7168 m,f)

 • کنترل های هندسی

 • تست های چشمی (VT) و مایع نافذ(PT) در مرحله جوشکاری

YONAR DAMIR • QC

۳-  کنترل های نهایی محصول تولید شده: (طبق دستور العمل استاندارد CEMA )

 • تست عدم نفوذ آب

 • تست عدم نفوذ گرد و غبار

 • تست لنگی رولیک

 • تست اصطکاک  تحت بار سرویس

All Rights Reserved For Yonar Damir ©   |   Powered By ToranjStudio