دراین مرحله عملیات برشکاری توسط دستگاه تمام اتوماتیک انجام میشود، فرایند تولید در این مرحله به گونهای است که بستههای لوله 6 متری در قسمت خشاب دستگاه بارگذاری شده و یک به یک توسط خود دستگاه به محور برش انتقال یافته و بر اساس اندازههای داده شده به دستگاه با دقت بسیار بالایی برشکاری می شود.

YONAR DAMIR • TUBE CUTTING

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

دقت برشکاری

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

220 – 1600 mm

400 number

± 0.5 mm

YONAR DAMIR • PRODUCTION LINE

برش لوله

ماشینکاری انتهای لوله

دستگاه جوش

دستگاه خارزنی محور

دستگاه چاک زنی محور

دستگاه مونتاژ نهایی

All Rights Reserved For Yonar Damir ©   |   Powered By ToranjStudio

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

220 – 1600 mm

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

 400 number

دقت برشکاری

 ± 0.5 mm