مرحله سوم( اتصال محفظه بیرینگ به لوله)

 

 • روش اول:  جوشکاری با دستگاه جوش CO2

 • روش دوم:  با استفاده از روش نوین اصطکاک – چرخشی (Spining)

YONAR DAMIR • WELDING

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

کیفیت جوشکاری

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

220 – 1600 mm

400 number

Acceptable limit  VT & PT

YONAR DAMIR • PRODUCTION LINE

برش لوله

ماشینکاری انتهای لوله

دستگاه جوش

دستگاه خارزنی محور

دستگاه چاک زنی محور

دستگاه مونتاژ نهایی

All Rights Reserved For Yonar Damir ©   |   Powered By ToranjStudio

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

220 – 1600 mm

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

 400 number

کیفیت جوشکاری

 ± 0.5 mm